DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK RESİMLER İLETİŞİM

 

 New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

RESİMLER

İLETİŞİM

   2013 YGS
 Son Güncelleme: 28.03.2013    

1.Parşömenin Bergama şehrinde icat edilmiş olmasıyla aşağıdaki olaylardan hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir?
A) Bergama Kütüphanesinin, Antik Çağ′ın en  zengin iki kütüphanesinden biri olması
B) III. Attalos′un Bergama Krallığı′nı bir 
vasiyetle Roma halkına bırakması
C) Bergama Krallığı′nın İyonya 
ayaklanmasına destek vermesi
D) İskenderiye Kütüphanesinin yakılması
E) Roma′nın MÖ 129′da Bergama Krallığı′nı ele geçirmesi

2.Arap ülkelerinden kuzeye, Bizans′tan doğuya uzanan ticaret yolları üzerinde yaşayan Hazarlar, VII. ve IX. yüzyıllar arasında bulundukları bölgede huzuru ve ulaşım güvenliğini sağlayarak bu dönemin Hazar Barış Çağı olarak adlandırılmasına neden olmuşlardır.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu savunulamaz?
A) Ticaretin canlanmasında
B) Kültürel etkileşimin artmasında
C) Farklı dinlerin yayılmasında
D) Ülkede refahın yükselmesinde
E) Türkçenin ortak dil olarak kullanılmasında

3.İslamiyet öncesi Arabistan′da barışın hâkim olduğu "Haram Ayları"nda Mekke ve çevresinde panayırlar kurulur, ticaret yapılır, eğlenceler ve şiir yarışmaları düzenlenirdi. Bu dönemde ayrıca putların bulunduğu Kâbe ziyaret edilirdi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?
A) Sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşandığı
B) Toplumsal barışın sağlandığı
C) Arapçanın farklı coğrafyalara yayıldığı
D) Arap edebiyatının geliştiği
E) Dinî etkinliklerin yapıldığı


4. Anadolu Selçuklu Devleti′nde hükümdarların Keyhüsrev, Keykubat ve Keykavus gibi adlar kullanmalarının aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir?
A) İlk Türk devletlerine ait gelenekleri devam ettirdiklerini
B) Fars kültürünün etkisinde kaldıklarını
C) Anadolu′nun eski kültürlerinden 
etkilendiklerini
D) Arapça unvanları öne çıkardıklarını
E) Bizans′ın hükümdarlık unvanlarını 
kullandıklarını

5.Osmanlı Devleti, Rumeli′ye geçmesiyle birlikte ele geçirdiği topraklara Anadolu′nun çeşitli yerleşim yerlerinden önemli miktarda Türk nüfusu yerleştirmiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?
A) Avrupalı devletlerle ilişkilerin gelişmesine
B) Osmanlı egemenliğinin Balkanlarda 
giderek güçlenmesine
C) Anadolu′da Celâli İsyanlarının çıkmasına
D) Osmanlı Devleti′ndeki Türk nüfusunun azalmasına
E) Balkan devletlerinin siyasi ayrıcalıklar kazanmasına

6. Viyana Kongresi′nde Kutsal İttifak oluşturan monarşik Avrupa devletleri; ırk, dil, din unsurlarını gözetmeden sınırları yeniden çizmiş ancak bu durum tepkilere yol açmıştır. Bu devletler, monarşik yapılarını korumak için tepkilere karşı baskı ve şiddet uygularken içlerinden bazıları Osmanlı Devleti′nde çıkan Yunan isyanını desteklemişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Avrupa′da barış ortamının sağlandığının
B) Osmanlı Devleti′nin denge politikası izlediğinin
C) Avrupa devletlerinin çıkarları
doğrultusunda hareket ettiğinin
D) Osmanlı Devleti′nin ıslahat çalışmaları yaptığının
E) Avrupa devletlerinin yönetime halkın
katılımını hedeflediğinin


7.Osmanlı Devleti′nde 1856-1909 yılları arasında, Müslüman olmayanlar askerlik bedeli ödeyerek askerlikten muaf tutulmuştur. 1909′da çıkarılan bir kanunla askerlik muafiyeti kaldırılarak Müslüman olmayanlar da askere alınmaya başlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin, Müslüman olmayanların askere alınma nedenlerinden biri olduğu savunulamaz?
A)Zorunlu askerlik sistemini yaygınlaştırmak
B)Anayasadaki eşitlik ilkesini hayata geçirmek
C)Müslüman olmayanların devlete bağlılığını güçlendirmek
D)Avrupa devletlerinin iç işlerine
karışmalarını önlemek
E)Ordunun asker sayısını artırmak1 2 3